Jürgen Wienands, Georg August University Göttingen, Germany

Speaker: Prof. Dr. Jürgen Wienands , Georg August University Göttingen, Germany

Host: Dr. John Lindner, BioMed X